Цаг бүртгэлийн програмын гарын авлага

1. ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМ СУУЛГАХ, ЗААВАР

1.Програмтай хавтсыг нээж 1.SETUP.exe уншуулна -->2.Хэлээ сонгоод ОК товч дарна-->3.NEXT товчийг дарна.

 1.“I accept the agreement” сонголтыг сонгоод-->2. NEXT товч дарна.

2.Дараагийн гарч ирэх цонхнууд дээр NEXT, NEXT товчийг дарж үргэлжлүүлнэ.

3. INSTALL товч дарна ингэснээр програм сууж эхэлнэ.

 4.  No, I will restart the computer later сонгон --> 2.  товчийг дарна.

    ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМЫН ХЭЛ ТОХИРУУЛАХ ЗААВАР

1.Control panel-рүү орно

2.Clock, Language and region сонголтыг сонгоно.

       

3.Region сонгож өгнө.

3. Үндсэн дэлгэцээс

1. Administrative -ийг сонгоод

2.Change system locale  -ыг сонгон 

3.Current system local-ыг Mongolian (Cyrillic Mongolia) болгож өөрчлөөд

4.OK товчийг дархад компьютер Restart хийгдэнэ.

Компьютер дахин асахад програмын хэл монгол болж өөрчилөгдсөн байна.

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМД СҮЛЖЭЭГЭЭР ТӨХӨӨРӨМЖ ХОЛБОХ

Холболтын ерөнхий схем:

1.Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж дээр автоматаар сүлжээний тохиргоо хийх Төхөөрөмжийн M/OK товчин дээр дарж Menu-рүү орно.

1.COMM хэсгийг сонгож M/OK товчин дээр дарна

2. Гарч ирсэн цонхноос Ethernet сонгож өгнө.

 

Доорх цонх гарч ирнэ  Та DHCP хэсгийг сонгож OFF-->ON болгох. ON болсны дараа Төхөөрөмжийн IP Address өөрчлөгдөх ба өөрчлөгдсөн IP Address-ыг програмтай холбоход ашиглана.

   

2.Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж дээр гараар сүлжээний тохиргоо хийх Төхөөрөмжийн M/OK товчин дээр дарж Menu-рүү орно 

1.COMM хэсгийг сонгож M/OK товчин дээр дарна

2. Гарч ирсэн цонхноос Ethernet сонгож өгнө.

         

Доорх цонх гарч ирнэ DNCP хэсэг дээр ON байвал OFF болгож өгнө. Та IP Address хэсгийг сонгож Дотоод сүлжээнд ашиглагдахгүй байгаа хаягийг тавьж өгнө. Дотоод хаягаа өгсний дараа Gateway хэсгийг сонгож  мөн адил Дотоод сүлжээнд ашиглагдахгүй байгаа хаягийг тавьж өгнө . (Дотоод сүлжээний хаягнаас ихэвчлэн XXX.XXX.XXX.201-254 хүртэлх хаягийг ашиглах боломжтой байдаг)

     

1.Та  товчийг дарсанаар доорхи цонх гарч ирнэ. Тухайн цонх дээрх талбаруудыг тохируулж дуусаад

2.  товчийг дарна. Дээрх тохиргоогоор хийсэн IP хаягийг IP хаяг бичих хэсэгт бичиж өгнө.

,

2. Цаг бүртгэлийн програм төхөөрөмжтэй холболт үүсгэх

1.Ethernet сүлжээ хэсгийг сонгон товчийг дарна холболт хийгдсэн болхолбогдсон гэж гарна.

Анхааруулга:Хэрвээ холболтын өмнөх дүрс улаан X ба баруун доод буланд төхөөрөмжтэй холбогдоход алдаа гарлаа гэж мэдэгдэл өгч  байвал төхөөрөмжийн холболт болон тохиргоог шалгаж дахин холболт тогтооно уу.

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖӨӨС СҮЛЖЭЭГЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТАТАХ

 1. “Хэрэглэгчийн мэдээлэл татах” –ыг сонгох

2.Дээрхи сонголтыг хийхэд дараах цонх гарч ирнэ.

3.  товчийг дарж хэрэглэгчдийн мэдээллийг татна.

 Хэрэглэгчийн мэдээлэл 100% болтол бүрэн татна.

2.ХЭРЭГЛЭГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ФЛАШ ДИСКНЭЭС  ХУУЛАХ

Өгөгдөл цэсийг сонгоод

1. USB диск удирдах товчийг дарж орно. Доорхи дэлгэцийн 

2.Өөртөө үйлчлэх уншигч  сонголтыг сонгоод     дарна.

Хэрэглэгчийн өгөгдөл импортлох хэсгийг сонгон

1.Диск дээрээс импортлох товчийг дарна

2.Flash дискээ сонгоод OK товч дарна.

3. Та үргэлжлүүлэн OK дарна.

4.Мэдээлэл татагдсан байдал

ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ СҮЛЖЭЭГЭЭР ТАТАХ

1.Ирцийн бүртгэл татах сонгоод 100% хүртэл уншуулна.

ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ФЛАШ ДИСКЭЭС ТАТАХ

Өгөгдөл цэсийг сонгоод 

1. USB диск удирдах товчийг дарж орно. Доорхи дэлгэцийн  

2.Өөртөө үйлчлэх уншигч   сонголтыг сонгоод    дарна.

1.Бичлэгийг импортлох хэсгийг сонгон 

2.Локалаас импортлох товчийг дарна

3.Flash дискээ сонгоод OK товч дарна.

Бичлэг импортлогдсон байдал

Дээрхи алхамуудыг хийж дууссаны дараа та тайлан мэдээг бүрэн боловсруулах боломжтой болох юм.

ХЭЛТЭС НЭГЖ ҮҮСГЭХ ЗААВАР

1.Хэлтсийн жагсаалт сонгох


2. Хэлтсийн жагсаалтыг дархад дараах цонх нээгдэнэ.

3. Шинэ хэлтэс үүсгэх буюу  товчийг дарна -->Хэлтэсийн нэрийг өгнө  товчийг дарна.

Ажилтануудыг хэлтэст хуваарилаж өгөх.

1.Програмын цэснээс Ажилтнууд хэсгийг сонгож өгнө.

2.Ажилтанууд хэсгийг сонгоход доорх цонх гарч ирнэ.

3. Та хэлтэст шилжүүлэх гэж байгаа ажилтанаа сонгон  товчийг дарна.

4. товч дархад дараах цонх гарч ирнэ.

5. Та шилжүүлэх хэлтсийг сонгож  товч дарснаар ажилтан шилжинэ.

6.Ажилчин шилжсэн байдлыг харууллаа

 

ЦАГИЙН ХУВААРЬ ТӨЛӨВЛӨХ ЗААВАР

1.Цаг бүртгэлийн програмд ажлын цаг нэмэх 1.“Цагийн хүснэгт засвар” –ыг сонгон.

Цагийн бүртгэлийн төхөөрөмжид анх удаа цагийн хуваарийн тохиргоо хийж байгаа бол доорх цонхнууд гарч ирнэ.

1.Байгууллагын ажлын цагийг оноож өгнө. Дараах товчийг дарна.

2.Төхөөрөмж Ирэх болон тархад хурууны хээ унших цагийн зөвшөөрөгдөх хязгаарыг оруулж өгнө.(Тухайн хязгаарт хамаарахгүй хугацаанд төхөөрөмжид мэдээллээ уншуулсан бол хүчингүй болно)

3.Ажлын цаг эхэлсэнээс хойш хэдэн минутын дараа хоцорсон мөн хэдэн минутын өмнө эрт гаралт хийх боломжтойг оноож өгнө.

4.Доорхи цонх дээр гарч ирсэн нөхцөлөөс сонгон Дуусгах товчийг дарж өгнө.

ЦАГИЙН ХУВААРЬ НЭМЭЖ ҮҮСГЭХ 

1.Цаг бүртгэлийн програмд ажлын цаг нэмэх 1.“Цагийн хүснэгт засвар” –ыг сонгон.

2.Шинээр ажлын цаг нэмэх бол  товчийг дарна. 

3.Та дээрх цонхны хоосон талбаруудыг бөглөж товчийг дарж хадгална.

Сануулга:Улаан дөрвөлжинд байгаа хэсгийг тохируулахдаа Танай байгууллагын ажилчид хамгийн эрт ирж хуруугаа уншуулах боломжтой цагийг болон хамгийн сүүлд ирж уншуулах боломжтой цагийг хязгаарыг тохируулж өгнө. Түүнчлэн тарах цагийн хязгаарыг хамгийн эрт хамгийн орой тарах цагийг тохируулна. Эдгээр тохиргоог хийж өгснөөр илүү цаг болон хоцролтын минутыг програм тооцоолох боломжтой юм.

 

Ажлын цагийн хуваарийг ажилтантай холбох заавар

1.Ажилтны хуваарь сонгож өгөх

Ажилтны хуваарийг сонгоход доорх цонх гарч ирнэ.

2. Хэлтэс нэгжээ сонгоод хэлтсийн бүх ажилчдыг идэвхжүүлэх  товчийг дарж өгнө.

3. Ажилчидаа сонгож өгсний дараа Цагийн хязгаарыг тохируулж өгнө.

4.Цагийн хязгаарыг тохируулсны дараа  товч дээр дарна.

 товч дарсны дараа анхааруулга мэдээ гарч ирнэ. Хүлээн зөвшөөрч байвал OK товчийг дарна.

5. OK товч дарсны дараа   товчийг дарна.

6. товчийг дарсны дараа доорхи цонх гарч ирнэ.

7. Та ажиллах ээлжийн цагаа сонгож  мөн амралтын өдрүүдийн чагтыг авна.

товчийг дарж гарна.

8.Дээр үйлдлүүдийг хийж дуусаад  товчийг дарна. Заавал хадгалах ёстой.

9.Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

Танай байгууллага цайны цагаа бүртгүүлдэг бол 1-5 хүртэл  адилхан дараалалтай явна.

Ажлын цагийн ээлжээр хоёр цаг сонгож өгнө.Мөн адилхан амралтын өдрийн чагтаа авна бусад үйлдэл яг адилхан хийгдэнэ.

Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

Хэрэв танай ажилчид ээлжийн цагийн хувиараар ажилдаг бол 1-5 хүртэл  адилхан дараалалтай явна.

Ажлын цагийн ээлжийг сонгож өгнө.Мөн адилхан амралтын өдрийн чагтаа авна бусад үйлдэл яг адилхан хийгдэнэ.

Өдрийн ээлж

Өглөөний ээлж

Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВАР

1. товч дээр дарна. Доорхи цонх гарч ирнэ.

2.Тайлан гарахдаа компаниа сонгож өгнө. Хэлтэс болон ажилчидыг сонгох боломжтой 

  

3.Тайлан бодох цагийн хязгаарыг зааж өгнө.

4. Товчийг дарж тайланг боловсруулж гаргана. Доорхи цонхонд тайлан гарсан байдлыг харууллаа.

1.Цаг бүртгэлийн програм дээрх тайлангийн маягт

1.Тайланг боловсруулж дууссаны дараа  товчин дээр дарж тайлангийн маягтаа сонгоно.

1.Ирцийн ерөнхий тайлан

2.Илүү цагийн тайлан

3.Өдөр тутмын тайлан

4. Хэлтсийн ирцийн статик тайлан