card

Цаг бүртгэлийн програмын гарын авлага

1. ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМ СУУЛГАХ, ЗААВАР

1.Програмтай хавтсыг нээж 1.SETUP.exe уншуулна -->2.Хэлээ сонгоод ОК товч дарна-->3.NEXT товчийг дарна.

 1.“I accept the agreement” сонголтыг сонгоод-->2. NEXT товч дарна.

2.Дараагийн гарч ирэх цонхнууд дээр NEXT, NEXT товчийг дарж үргэлжлүүлнэ.

3. INSTALL товч дарна ингэснээр програм сууж эхэлнэ.

 4.  No, I will restart the computer later сонгон --> 2. Finish товчийг дарна.

    ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМЫН ХЭЛ ТОХИРУУЛАХ ЗААВАР

1.Control panel-рүү -->Clock, Language and region сонголтыг сонгоно.

       

2.Region сонгож өгнө.

3. Үндсэн дэлгэцээс

1. Administrative -ийг сонгоод

2.Change system locale  -ыг сонгон 

3.Current system local-аас Mongolian (Cyrillic Mongolia) сонгож өгнө.

4.OK товчийг дархад компьютер Restart хийгдэнэ.

Компьютер дахин асахад програмын хэл монгол болж өөрчилөгдсөн байна.

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ПРОГРАМД СҮЛЖЭЭГЭЭР ТӨХӨӨРӨМЖ ХОЛБОХ

Холболтын ерөнхий схем:

Санамж: Төхөөрөмж интернетэд холбогдсон байх хэрэгтэй.

Нэгдүгээрт: Төхөөрөмжөөс IP хаяг харах: M/OK товчин дээр дарж Menu-рүү орно.

1.COMM хэсгийг сонгож өгөөд --> Ethernet хэсгийг сонгож өгнө.

 

 DHCP хэсгийг сонгож OFF-->ON болгоно. ON болсны дараа Төхөөрөмжийн IP Address өөрчлөгдөх ба өөрчлөгдсөн IP Address-ыг програмтай холбоход ашиглана.

   

 

Хоёрдугаарт: Цаг бүртгэлийн програм төхөөрөмжтэй холбох

1.Та  товчийг дарна-->Төхөөрөмж засах сонгон

Төхөөрөмжөөс харсан IP  хаягийг  IP Хаяг хэсэг дээр бичиж өгнө.

2.  товчийг дарна. 

 

3.Ethernet  хэсгийг сонгон  товчийг дарна холболт хийгдсэн бол холбогдсон гэж гарна.

Анхааруулга:Хэрвээ холболтын өмнөх дүрс улаан X ба баруун доод буланд төхөөрөмжтэй холбогдоход алдаа гарлаа гэж мэдэгдэл өгч  байвал төхөөрөмжийн холболт болон тохиргоог шалгаж дахин холболт тогтооно уу.

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖӨӨС СҮЛЖЭЭГЭЭР АЖИЛТАНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ТАТАХ

 1. “Хэрэглэгчийн мэдээлэл татах” –ыг сонгох

2.Дээрх сонголтыг хийхэд дараах цонх гарч ирнэ.

3.  товчийг дарж ажилтаны мэдээлэл татна.

 Хэрэглэгчийн мэдээлэл 100% болтол бүрэн татна.

 

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖӨӨС СҮЛЖЭЭГЭЭР ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТАТАХ

1. Ирцийн бүртгэл татах сонгон шууд татна

АЖИЛТАНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ФЛАШ ДИСКЭЭС ТАТАХ

Өгөгдөл цэсийг сонгон

1. USB диск удирдах товчийг дарж орно.

2.Өөртөө үйлчлэх уншигч сонгоод ТИЙМ  дарна.

Хэрэглэгчийн өгөгдөл импортлох хэсгийг сонгон

1.Диск дээрээс импортлох товчийг дарна

2.Flash дискээ сонгоод OK товч дарна.

ИРЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ФЛАШ ДИСКЭЭС ТАТАХ

Өгөгдөл цэсийг сонгон

1. USB диск удирдах товчийг дарж орно.

2.Өөртөө үйлчлэх уншигч  сонгоод  ТИЙМ  дарна.

1.Бичлэгийг импортлох хэсгийг сонгон 

2.Локалаас импортлох товчийг дарна

3.Flash дискээ сонгоод OK товч дарна.

Бичлэг импортлогдсон байдал

Дээрхи алхамуудыг хийж дууссаны дараа та тайлан мэдээг бүрэн боловсруулах боломжтой болох юм.

АЛБА НЭГЖ ҮҮСГЭХ ЗААВАР

1.Хэлтсийн жагсаалт сонгон


2. Хэлтсийн жагсаалтыг дархад дараах цонх нээгдэнэ.

3. Шинэ хэлтэс үүсгэх   товчийг дарна -->Хэлтэсийн нэрийг өгнө  товчийг дарна хадгална.

Ажилтануудыг хэлтэст хуваарилаж өгөх.

1.Програмын цэснээс Ажилтнууд хэсгийг сонгож өгнө.

2.Ажилтанууд хэсгийг сонгоход доорх цонх гарч ирнэ.

3. Та хэлтэст шилжүүлэх гэж байгаа ажилтанаа сонгон  товчийг дарна.

4. товч дархад дараах цонх гарч ирнэ.

5. Та шилжүүлэх хэлтсийг сонгож  товч дарснаар ажилтан шилжинэ.

6.Ажилчин шилжсэн байдлыг харууллаа

 

ЦАГИЙН ХУВААРЬ ТӨЛӨВЛӨХ ЗААВАР

1.Цаг бүртгэлийн програмд ажлын цаг нэмэх 1.“Цагийн хүснэгт засвар” –ыг сонгон.

Цагийн бүртгэлийн төхөөрөмжид анх удаа цагийн хуваарийн тохиргоо хийж байгаа бол доорх цонхнууд гарч ирнэ.

1.Байгууллагын ажлын цагийг оноож өгнө. Дараах товчийг дарна.

2.Төхөөрөмж Ирэх болон тархад хурууны хээ унших цагийн зөвшөөрөгдөх хязгаарыг оруулж өгнө.(Тухайн хязгаарт хамаарахгүй хугацаанд төхөөрөмжид мэдээллээ уншуулсан бол хүчингүй болно)

3.Ажлын цаг эхэлсэнээс хойш хэдэн минутын дараа хоцорсон мөн хэдэн минутын өмнө эрт гаралт хийх боломжтойг оноож өгнө.

4.Доорхи цонх дээр гарч ирсэн нөхцөлөөс сонгон Дуусгах товчийг дарж өгнө.

ЦАГИЙН ХУВААРЬ НЭМЭЖ ҮҮСГЭХ 

1.Цаг бүртгэлийн програмд ажлын цаг нэмэх 1.“Цагийн хүснэгт засвар” –ыг сонгон.

2.Шинээр ажлын цаг нэмэх бол  товчийг дарна. 

3.Та дээрх цонхны хоосон талбаруудыг бөглөж товчийг дарж хадгална.

Сануулга:Улаан дөрвөлжинд байгаа хэсгийг тохируулахдаа Танай байгууллагын ажилчид хамгийн эрт ирж хуруугаа уншуулах боломжтой цагийг болон хамгийн сүүлд ирж уншуулах боломжтой цагийг хязгаарыг тохируулж өгнө. Түүнчлэн тарах цагийн хязгаарыг хамгийн эрт хамгийн орой тарах цагийг тохируулна. Эдгээр тохиргоог хийж өгснөөр илүү цаг болон хоцролтын минутыг програм тооцоолох боломжтой юм.

 

Ажлын цагийн хуваарийг ажилтантай холбох заавар

1.Ажилтны хуваарь сонгож өгөх

Ажилтны хуваарийг сонгоход доорх цонх гарч ирнэ.

2. Хэлтэс нэгжээ сонгоод хэлтсийн бүх ажилчдыг идэвхжүүлэх  товчийг дарж өгнө.

3. Ажилчидаа сонгож өгсний дараа Цагийн хязгаарыг тохируулж өгнө.

4.Цагийн хязгаарыг тохируулсны дараа  товч дээр дарна.

 товч дарсны дараа анхааруулга мэдээ гарч ирнэ. Хүлээн зөвшөөрч байвал OK товчийг дарна.

5. OK товч дарсны дараа   товчийг дарна.

6. товчийг дарсны дараа доорхи цонх гарч ирнэ.

7. Та ажиллах ээлжийн цагаа сонгож  мөн амралтын өдрүүдийн чагтыг авна.

товчийг дарж гарна.

8.Дээр үйлдлүүдийг хийж дуусаад  товчийг дарна. Заавал хадгалах ёстой.

9.Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

Танай байгууллага цайны цагаа бүртгүүлдэг бол 1-5 хүртэл  адилхан дараалалтай явна.

Ажлын цагийн ээлжээр хоёр цаг сонгож өгнө.Мөн адилхан амралтын өдрийн чагтаа авна бусад үйлдэл яг адилхан хийгдэнэ.

Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

Хэрэв танай ажилчид ээлжийн цагийн хувиараар ажилдаг бол 1-5 хүртэл  адилхан дараалалтай явна.

Ажлын цагийн ээлжийг сонгож өгнө.Мөн адилхан амралтын өдрийн чагтаа авна бусад үйлдэл яг адилхан хийгдэнэ.

Өдрийн ээлж

Өглөөний ээлж

Ажилчид ажлын цагтайгаа холбогдсон байдал

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВАР

1. товч дээр дарна. Доорхи цонх гарч ирнэ.

2.Тайлан гарахдаа компаниа сонгож өгнө. Хэлтэс болон ажилчидыг сонгох боломжтой 

  

3.Тайлан бодох цагийн хязгаарыг зааж өгнө.

4. Товчийг дарж тайланг боловсруулж гаргана. Доорхи цонхонд тайлан гарсан байдлыг харууллаа.

1.Цаг бүртгэлийн програм дээрх тайлангийн маягт

1.Тайланг боловсруулж дууссаны дараа  товчин дээр дарж тайлангийн маягтаа сонгоно.

1.Ирцийн ерөнхий тайлан

2.Илүү цагийн тайлан

3.Өдөр тутмын тайлан

4. Хэлтсийн ирцийн статик тайлан