card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Гранд магистр релейны модуль-16

280,000

RM-4K протоколын R3 хаягтай релений модуль нь галын дохиоллын системийн нэг хэсэг болох идэвхжүүлэгчийг удирдахад зориулагдсан. Функциональ хаягтай реле модулиуд нь алсаас удирддаг тэжээлийн хүчдэлийн гаралт юм. Релений модулиуд нь Rubezh-2OP хяналтын самбар, R3 прот.