card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000-КС

470,000

Аюулгүй байдал, галын хяналтын самбар нь аюулгүй байдал, галын дохиоллын системийн нэг хэсэг болж, системийн төхөөрөмжүүдийн төлөв байдлыг хянах, мэдээлэл цуглуулах, дохиолол өгөх, зэвсэглэх, зэвсгийг арилгах, релений гаралтыг хянах зориулалттай.