card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Хөдөлгөөн мэдрэгч / Wired /

23,000

Хөдөлгөөн мэдрэгч: Гал хулгайн дохиололд утас ашиглан холбогдож хөдөлгөөн мэдрэнэ.