card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Хөдөлгөөн мэдрэгч / Wireless /

40,000

Хөдөлгөөн мэдрэгч: Гал хулгайн дохиололд утас ашиглахгүйгээр холбогдож хөдөлгөөн мэдрэнэ.